Web
	Analytics

Voorwaarden Goed Doel

Je bent een goed doel

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Wettelijk in orde zijn: statuten, jaarrekening en het jaarlijkse activiteitenrapport indienen, wettelijk in orde met vrijwilligers, contracten, verzekering, register,...
 • Een social business plan hebben of opmaken: missie, stakeholders in kaart brengen, financieringsmix en fondsenwerving, communiatieplan,...
 •  
 • Minstens jaarlijks de schenkers informeren over de activiteiten en besteding van de giften.
 • Onderschrijven van de Universele verklaring voor het welzijn van de mensheid.

Maatschappelijk engagement en sociale winst creëren moet voor meer opwinding zorgen. Mensen laten voelen dat sociaal handelen een goed gevoel geeft. Vanuit die filosofie is Dooggood ontstaan. Dooggood wil samen met veel sociale organisaties toegang creëren tot meer financiële middelen. De vele verkooplatforms moeten dat mogelijk maken.

Door in te tekenen openen de sociale organisaties de deur naar meer giften en mogelijk ook meer sympathisanten. Daarmee krijgen ze meer ruimte om zich met nog meer passie te wijden aan het uiteindelijk doel. Om uw organisatie in te schrijven vragen we een kleine inspanning van uw organisatie.

Het concept van Dooggood is tot op heden eigendom van de bvba Jobgepast, de code van de tools is eigendom van Zymion.

GEGEVENS VAN UW ORGANISATIE

Dooggood vindt het erg belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn in onze samenwerking. De inhoud van de gegevens die de organisatie zelf doorgeeft bij de aanmaak van de account, zijn voor rekening van de organisatie zelf. Dooggood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de info gekoppeld aan de account van de organisatie.

Inschrijven kan door volgende informatie te delen met de gebruikers van de online shops:

 • Naam van de organisatie
 • Organisatietype
 • Adresgegevens
 • Gegevens van contactpersoon

  Algemeen
   
 • Missie
 • Logo
 • Eventueel filmpje
 • Persartikels

  Financieel
   
 • Inkomsten vorig boekjaar
 • Uitgaven vorig boekjaar
 • Kosten interne werking

  Organisatiestructuur
   
 • Leden RvB
 • Betalingen aan leden RvB

  Personeel
   
 • Aantal vrijwillige medewerkers
 • Aantal vaste medewerkers

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de organisatie in regel te zijn met alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voor goed beheer van de organisatie (statuten, jaarverslagen, activiteitenrapport, belastingen, RSZ, verzekeringen,...).

SOCIAL BUSINESS PLAN

Dooggood vraagt aan organisaties mee te denken over hun financieringsmix, marketing, communicatie. In onderling akkoord kunnen we een gemeenschappelijk traject uittekenen. Het initiatief om een dergelijke oefening te doen ligt volledig bij de organisatie zelf.

COMMUNICATIE

Intern

De organisatie engageert zich om aan al haar leden een mailing te versturen dat zij deelnemen aan het sociaal ondernemingsprogramma Dooggood. Daarvoor krijgen ze tijdelijk toegang tot de mailingtool Toecomst, waarin ze gebruik kunnen maken van de templates die zijn voorbereid. In deze mailing doet de organisatie een oproep naar haar leden om gebruik te maken van de online shops en een deel van de inkomsten te schenken aan de organisatie.

Extern

De organisatie stuurt minstens éénmaal per jaar een overzicht van de inkomsten en wat ze met de giften hebben gerealiseerd. Dit is trouwens de best mogelijke manier om sympathisanten aan zich te binden en nieuwe inkomsten te genereren.
De organisatie engageert zich ook om op de homepagina van hun website een kleine banner te plaatsen van dooggood.

Website en branding

Dooggood kan aan de organisatie een nieuwe website aanbieden en mee werken aan een nieuwe branding en communicatieadvies verstrekken.

TOOLS

De organisatie kan mits betaling van een jaarlijkse fee, gebruik maken van twee op maat gemaakte tools:

Tool voor externe communicatieToecomst.be: regelt het beheer van de contactgegevens van sympathisanten, pers,…; maakt mogelijk om mailings te versturen; heeft een agendamodule aangepast aan de noden van de sociale sector. Zo is het ondermeer zeer eenvoudig om na elk kalenderjaar een overzicht te downloaden van alle activiteiten. Dat resulteert in het activiteitenrapport dat bij de jaarrekening moet worden ingediend. Via deze communicatietool kan de organisatie ook nieuwe geïnteresseerden bereiken. Er is namelijk de mogelijkheid om een brede mailing uit te sturen naar mensen die ooit aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het thema waarrond uw organisatie werkt.

Tool voor interne communicatieWerkgroepen.be of klankbordgroepen.be: Deze tool laat toe om op een eenvoudige manier alle activiteiten van de organisatie op te volgen en te delen met de betrokkenen van de organisatie. Je kan rapporten delen, tips geven, uitnodigingen sturen, posts een ster geven, en heel wat meer.

FINANCIEEL

Zolang de organisatie geen inkomsten genereert dankzij de activiteiten van Dooggood, is de inschrijving gratis. Van zodra er inkomsten zijn, gaat de organisatie akkoord om 25% van de inkomsten aan Dooggood te betalen voor het gebruik van de online shops, de administratie en werkingskosten en de investeringen in nieuwe producten.

Daarbij zullen we als volgt tewerk gaan. De organisatie ontvangt maandelijks een overzicht van de transacties die ten voordele van de organisatie werden afgesloten. De organisatie matcht dit overzicht aan de werkelijk ontvangen bedragen. Op het bedrag dat de organisatie effectief ontvangen heeft, wordt een factuur opgemaakt ten belope van 25% van de inkomsten via dooggood.

Wenst u uw organisatie in de kijker te plaatsen, dan rekent Dooggood daarvoor 50 euro per week of 150 euro per maand.

Voor diensten op maat zoals een nieuwe website, branding en communicatieadvies,… zal een offerte op maat worden opgemaakt.

Het verdere gebruik van toecomst.be en werkgroepen.be/verenigen.be, kost 150 euro per module per jaar of 200 euro per jaar voor het gebruik van de twee modules samen voor de organisaties zonder personeel en 250 euro per module per jaar of 400 euro per jaar voor het gebruik van de twee modules samen voor de organisaties met personeel. Ook hier geldt de regel dat deze bedragen enkel worden aangerekend als de organisatie meer inkomsten haalt uit de verkopen via Dooggood dan wat het gebruik van de tools zal kosten. Zolang er geen inkomsten zijn voor de organisatie, kunnen deze tools gratis worden gebruikt.

Door het intekenen van je organisatie ga uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Dooggood en de specifieke voorwaarden die aan je account zijn gekoppeld.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Dooggood en de organisatie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in de online shops. Ook de kwaliteit van de producten en de prijs kunnen niet op rekening van Dooggood of de organisatie worden gezet. De verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het product dat te koop wordt aangeboden. De koper gaat akkoord met het aanbod van de verkoper en bevestigt door de betaling van de aankoop dat hij/zij akkoord gaat met het product en de staat ervan.

OPZEG

Elk er betrokken partijen kunnen er in onderling overleg voor kiezen om onmiddellijk uit mekaar te gaan. In het geval van een éénzijdige beslissing, dient een afwikkelingsperiode van één maand te worden gerespecteerd. Geen van beide partijen

Indien er echter meningsverschillen bestaan die niet onderling kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken van Vlaams-Brabant bevoegd om dit te behandelen.